Freegr.gr radio

Freegr.gr radio Greece
0 0

MESSINIA GREECE PELOPONESSE MUSIC ALL DAY. LISTEN LOCAL WEATHER NEWS AND SPORT EVENTS. FREEGR.GR RADIO HOT SPOT INTERNET FOR YOU! Every morning starts a day with music and greek songs. Every night 2 DJs with greek remix from pop and public culture.

  • Slogan: Freegr.gr radio hot spot internet radio
Now playing
ÊïììÜôé 2
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 2
Óáóìüò (áðü ôçí ôçëåïðôéêÞ óåéñÜ `Óáóìüò`)
ÃéÜííçò Êüôóéñáò - Óáóìüò (áðü ôçí ôçëåïðôéêÞ óåéñÜ `Óáóìüò`)
ÊïììÜôé 7
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 7
ÅëÝíç Æéþãá
×ñßóôïò Óôõëéáíïý - ÅëÝíç Æéþãá
ÊïììÜôé 6
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 6
TOP tracks
1
ÊïììÜôé 2
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 2
2
ÊïììÜôé 7
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 7
3
ÊïììÜôé 6
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 6
4
ÊïììÜôé 3
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 3
5
ÊïììÜôé 1
various - ÊïììÜôé 1
6
ÖùôéÜ & ×éüíé..
Åëåõèåñßá ÁñâáíéôÜêç & Dulce Pontes - ÖùôéÜ & ×éüíé..
7
Antonis Remos HQ (New Song 2012)
Ta Xiliometra Ola - Antonis Remos HQ (New Song 2012)
8
ÊïììÜôé 5
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 5
9
ÊïììÜôé 10
¢ãíùóôïò êáëëéôÝ÷íçò - ÊïììÜôé 10
10
ÊïììÜôé 14
various - ÊïììÜôé 14
0 comments
Contacts
Address : 00306938260860
Email: freegr@gmail.com