Türkmen sazlary we Halk

  • Feedback: +993 12 251-515
On the air
3ì19ñ
"×åøìåïåð - 3ì19ñ
2ì42ñ" by 096
"Ãîçåë - 2ì42ñ" by 096
"sana" by Gyrat -
"Äèëáåð_1" by 2 -
2ì47ñ" by 035
"Äàãëàð - 2ì47ñ" by 035
TOP tracks
1
"Untitled" by Unknown Artist -
2
"Amanmy" by Amanmy -
3
(àãàì íèðäå ñ" by 111
"Ñåñëåí Óêðàéèíà - (àãàì íèðäå ñ" by 111
4
7ì29ñ" by 113
"Ñåíè êóñåäèì - 7ì29ñ" by 113
5
7ì46ñ" by 101
"Êåìñèíìåçìè - 7ì46ñ" by 101
6
5ì55ñ" by 104
"Îáà ãûçëàðû - 5ì55ñ" by 104
7
ïåëåê
"Êå÷ - ïåëåê
8
5ì17ñ" by 030
"Òóðêìåí ñÿõðàñû - 5ì17ñ" by 030
9
5ì28ñ" by 024
"Äîñòëóê àéäûìû - 5ì28ñ" by 024
10
"Àòàìûí" by 15 -
0 comments