Türkmen sazlary we Halk

On the air
2ì15ñ" by 100
"Ãåëèíëåð - 2ì15ñ" by 100
3ì17ñ" by 029
"Èëëåð õåé - 3ì17ñ" by 029
3ì33ñ
"Ãîçåë øèðãàçû - 3ì33ñ
5ì17ñ" by 030
"Òóðêìåí ñÿõðàñû - 5ì17ñ" by 030
3ì19ñ" by 031
"ßëíûç ¸äà - 3ì19ñ" by 031
Recommended stations
TOP tracks
1
3ì32ñ" by 037
"Òåøíèò - 3ì32ñ" by 037
2
3ì33ñ
"Ãîçåë øèðãàçû - 3ì33ñ
3
3ì30ñ
"Ìÿõðèáàí ÿðûì - 3ì30ñ
4
3ì19ñ
"×åøìåïåð - 3ì19ñ
5
5ì17ñ" by 030
"Òóðêìåí ñÿõðàñû - 5ì17ñ" by 030
6
4ì26ñ" by 036
"Ñàëàìûìíû - 4ì26ñ" by 036
7
3ì19ñ" by 031
"ßëíûç ¸äà - 3ì19ñ" by 031
8
7ì46ñ" by 101
"Êåìñèíìåçìè - 7ì46ñ" by 101
9
4ì02ñ" by 038
"Íîâãóë - 4ì02ñ" by 038
10
3ì 50ñ" by 107
"Ñåí ãåðåê - 3ì 50ñ" by 107
0 comments
Contacts
  • Contacts: +993 12 251-515