Türkmen sazlary we Halk

TOP tracks
1
ïåëåê
"Êå÷ - ïåëåê
2
7ì46ñ" by 101
"Êåìñèíìåçìè - 7ì46ñ" by 101
3
àêê
"5ì35ñ - àêê
4
íî
"Ãåçåí åðëåðè=Ô - íî
5
3ì32ñ" by 037
"Òåøíèò - 3ì32ñ" by 037
6
3ì08ñ" by 097
"Ãîíøû ãûç - 3ì08ñ" by 097
7
4ì26ñ" by 036
"Ñàëàìûìíû - 4ì26ñ" by 036
8
3ì25ñ" by 106
"Ñóâà ãåëåäèð - 3ì25ñ" by 106
9
3ì 50ñ" by 107
"Ñåí ãåðåê - 3ì 50ñ" by 107
10
4ì02ñ" by 038
"Íîâãóë - 4ì02ñ" by 038
0 comments
Contacts
Address : +993 12 251-515