Radio Sedaye Zandegi

Radio Sedaye Zandegi Afghanistan, Kabul
1 0

Sadaye Zindagi (Sound of Life) broadcasts radio for Afghanistan, mainly in the Dari language. Programmes are produced by Afghan christians.

Now playing
Sharia Teachers / شرÛ?عت پرستاÙ?
Pamir Ministries - Sharia Teachers / شرÛ?عت پرستاÙ?
Created to please the Creator / Ø®Ù?Ù? شدÙ? اÛ?Ù? تا خاÙ?Ù? را خشÙ?Ù?د سازÛ?Ù?.
Pamir Ministries - Created to please the Creator / Ø®Ù?Ù? شدÙ? اÛ?Ù? تا خاÙ?Ù? را خشÙ?Ù?د سازÛ?Ù?.
Moses & God's Holy Law / Ù?Ù?سÛ?Ø? شرÛ?عت خداÙ?Ù?د
Pamir Ministries - Moses & God's Holy Law / Ù?Ù?سÛ?Ø? شرÛ?عت خداÙ?Ù?د
Of the Heart / از جاÙ? Ù? دÙ?
Pamir Ministries - Of the Heart / از جاÙ? Ù? دÙ?
First Corinthians Chapter 13 / اÙ?Ù? Ù?رÙ?تÙ?اÙ? Û±Û³
Pamir Ministries - First Corinthians Chapter 13 / اÙ?Ù? Ù?رÙ?تÙ?اÙ? Û±Û³
TOP tracks
1
What Can We Hope In? / پاÛ?Ù? Ù? اساس اÙ?Û?د Ù?ا برÚ?Û? استÙ?ار استØ?
Pamir Ministries - What Can We Hope In? / پاÛ?Ù? Ù? اساس اÙ?Û?د Ù?ا برÚ?Û? استÙ?ار استØ?
2
Ministry of Transport in the framework of corruption and the rule of law / Ù?زارت تراÙ?سپÙ?رت در حصار Ù?ساد Ù? Ù?اÙ?Ù?Ù? Ø´Ú©Ù?Û?
Pamir Ministries - Ministry of Transport in the framework of corruption and the rule of law / Ù?زارت تراÙ?سپÙ?رت در حصار Ù?ساد Ù? Ù?اÙ?Ù?Ù? Ø´Ú©Ù?Û?
3
David and Saul / داÙ?د Ù? شاÙ?Ù?
Pamir Ministries - David and Saul / داÙ?د Ù? شاÙ?Ù?
4
Jesus is resurrected / برخاست Ù?سÛ?حا از زÙ?Û?Ù?
Pamir Ministries - Jesus is resurrected / برخاست Ù?سÛ?حا از زÙ?Û?Ù?
5
Psalm 96 / Ù?زاÙ?Û?ر Û¹Û¶
Pamir Ministries - Psalm 96 / Ù?زاÙ?Û?ر Û¹Û¶
6
09
Pamir Ministries - 09
7
David and Saul / داÙ$1د Ù$2 شاÙ$3Ù$4
Pamir Ministries - David and Saul / داÙ$1د Ù$2 شاÙ$3Ù$4
0 comments
Contacts
Address : PO Box 57000, Limassol, Cyprus +1 450 305 1354
Email: info@afghanradio.org