Nostalgia Radio

On the air
àåîðéí ùåðéí - - âéà îøåæ - ñéôåø ÷èï
îìëä àãîåðéú - äàåðéåú òâðå áîìèä
øá÷ä æåäø - àåðééú éò÷á
éäåøí âàåï - ðéâåï òúé÷
ìåàéâé - àîà ùìðå
TOP tracks
1
Liran Hasson | Music Composer - Liran-Hasson.com 054-9983005
2
Radio Nostalgoa 30 -
3
ìä÷ú äðçì -
4
òéðú ùøåó - îéîåðä @_äëé_éùøàìé_ùéù
5
ìä÷ú çéì äéí -
6
øá÷ä æåäø -
7
ìä÷ú ôé÷åã äãøåí -
8
çðä àäøåðé - æëøéä áï òæøà
9
ððñé áøðãñ - çåó äéí @_äëé_éùøàìé_ùéù
10
éäåãéú øáéõ - ùáúåú åçâéí
0comments