Nostalgia Radio

Recently played
îúé ëñôé - äàäáä ùìé àéðä úìåéä áãáø
éòì ùøæ - äñôñì äöéáåøé
ãðé âøðåú - ìàäåá àú äçééí
öçé ðåé - áîáä @_äëé_éùøàìé_ùéù
äçìåðåú äâáåäéí - àäáä øàùåðä
0 comments