Nostalgia Radio

Now playing
àí úøöé
àøé÷ àééðùèééï - àí úøöé
áåàé îåú÷
ãðé ñðãøñåï - áåàé îåú÷
àðé çåìí òì ðòîé
çãååä åãåã - àðé çåìí òì ðòîé
ñéîï ùáà ùáú
àåùé÷ ìåé - ñéîï ùáà ùáú
ðñ öéåðä
ãåøéú ôø÷ù - ðñ öéåðä
TOP tracks
1
ðåé
ùîùåï áø - ðåé
2
òèåø îöçê
àøé÷ àééðùèééï - òèåø îöçê
3
áøéú òåìí
îúé ëñôé - áøéú òåìí
4
ùìåùú äîéúøéí
èøéå òøáä - ùìåùú äîéúøéí
5
ä÷èø 70414
àøé÷ ìáéà - ä÷èø 70414
6
÷ð÷ï úéøåù
äãåãàéí - ÷ð÷ï úéøåù
7
èåá ìåé
ùí - èåá ìåé
8
îáè ìçãùåú @ äëé éùøàìé ùéù
èåáéä öôéø - îáè ìçãùåú @ äëé éùøàìé ùéù
9
àéï ìê îä ìãàåâ
òåæé ôå÷ñ - àéï ìê îä ìãàåâ
10
áú ùéùéí
äâáòèøåï - áú ùéùéí
0 comments
Contacts
Email: editor@nostal.co.il