Nostalgia Radio

Now playing
ìîä òëùéå
÷åáé øëè å÷åáé àùøú - ìîä òëùéå
éù ôøçéí
ãåøéú øàåáðé - éù ôøçéí
éåùá òì äâãø
àøé÷ àééðùèééï - éåùá òì äâãø
ðåé
ùîùåï áø - ðåé
ðåé
ùîùåï áø - ðåé
TOP tracks
1
ðåé
ùîùåï áø - ðåé
2
òèåø îöçê
àøé÷ àééðùèééï - òèåø îöçê
3
áøéú òåìí
îúé ëñôé - áøéú òåìí
4
ùìåùú äîéúøéí
èøéå òøáä - ùìåùú äîéúøéí
5
ä÷èø 70414
àøé÷ ìáéà - ä÷èø 70414
6
÷ð÷ï úéøåù
äãåãàéí - ÷ð÷ï úéøåù
7
èåá ìåé
ùí - èåá ìåé
8
îáè ìçãùåú @ äëé éùøàìé ùéù
èåáéä öôéø - îáè ìçãùåú @ äëé éùøàìé ùéù
9
àéï ìê îä ìãàåâ
òåæé ôå÷ñ - àéï ìê îä ìãàåâ
10
áú ùéùéí
äâáòèøåï - áú ùéùéí
0 comments
Contacts
Email: editor@nostal.co.il