Nostalgia Radio

Now playing
éù î÷åí
éäåøí âàåï - éù î÷åí
îä öøéê áñê äëì áï àãí
ìéàåø ééðé - îä öøéê áñê äëì áï àãí
éîé áðéîéðä
çååä àìáøùèééï - éîé áðéîéðä
âùí áåà
ìä÷ú äðç"ì - âùí áåà
áå÷ø ùì àáéá
òãðä âåøï - áå÷ø ùì àáéá
TOP tracks
1
ðåé
ùîùåï áø - ðåé
2
ùìåùú äîéúøéí
èøéå òøáä - ùìåùú äîéúøéí
3
òì âáòåú ùéê àáøé÷
àñúø òåôøéí - òì âáòåú ùéê àáøé÷
4
÷åì àåøìåâéï
øé÷ä æøàé - ÷åì àåøìåâéï
5
÷ôä àöì áøèä
éâàì áùï - ÷ôä àöì áøèä
6
âøòéðéí @ äëé éùøàìé ùéù
ððñé áøðãñ - âøòéðéí @ äëé éùøàìé ùéù
7
èåá ìåé
ùí - èåá ìåé
8
îáè ìçãùåú @ äëé éùøàìé ùéù
èåáéä öôéø - îáè ìçãùåú @ äëé éùøàìé ùéù
9
ðòîé ùîø @ äëé éùøàìé ùéù
øéèä - ðòîé ùîø @ äëé éùøàìé ùéù
10
ñôéøú îìàé
éåñé áðàé - ñôéøú îìàé
0 comments
Contacts
  • Email: editor@nostal.co.il