Radio Harokdim

Israeli Folk Dancers Association Radio -24 hours a day broadcasting Israeli folk dance music - רדיו ארגון הרוקדים ריקודי-עם, שידורי מרקידים ורוקדים, מוזיקה ארץ ישראלית, שירי ריקודי עם,

On the air
öáé÷ä ôé÷ - ùåùðú ôìàéí
ø÷ äã ÷åìê - ãåàè
òéìé áåèðø å÷åáé àôììå - æä äøâò
ùìéùééú âùø äéø÷åï - àåúê
éù åàåîøéí àðùéí - ùìùéú ùøéã
TOP tracks
1
îøãëé áï ãåã - îùéç
2
ñèìåñ åàåøï çï - ùìê
3
ìä÷ú âééñåú äùøéåï - äøöì
4
ðòéîä - æàú éøåùìéí
5
ùìåîé ùáú åàéöé÷ ÷ìä - àðé ÷åøà áùîê
6
âéìé ðçåí - àùà àåúê
7
úîø âìòãé - âï çåøôé
8
âåøáéõ àøúåø - æä äæîï äðëåï
9
HAPARVARIM - øéç úôåç àåãí ùðé - äáéöåò äî÷åøé
10
ìà âáä ìéáé - ìà âáä ìéáé
0comments