Radio Harokdim

Israeli Folk Dancers Association Radio -24 hours a day broadcasting Israeli folk dance music - רדיו ארגון הרוקדים ריקודי-עם, שידורי מרקידים ורוקדים, מוזיקה ארץ ישראלית, שירי ריקודי עם,

On the air
öéåï âåìï - àçé áðé úéîï
øåðï òðéà - àôøéí
éøãðä àøæé. - áéï ôøçé äâï
éååðé - çéáå÷ áçùéëä
ìä÷ú ôé÷åã äöôåï - àøöé
TOP tracks
1
îøãëé áï ãåã - îùéç
2
àøé÷ ìáéà - ùç÷é ùç÷é
3
øåï ùåáì - çé ìîòðê
4
÷øï äãø - ùðé ùåùðéí
5
âéìé ðçåí - àùà àåúê
6
ùìîä àøöé åðåøéú âìøåï - äîéñèé÷ðéí äñéðéí
7
éâàì áùï - éôä àú
8
àãí äôèø åàìé àøâåï - àì äòéï
9
ëîå öåòðé - àøõ äöáø
10
HAPARVARIM - øéç úôåç àåãí ùðé - äáéöåò äî÷åøé
0 comments